• تورهوایی اهواز- تبریز شهریور 94    اهواز  »  تبریز    3 روز    هوایی       615,000 تومان

  • تورهوایی مشهد- تبریز شهریور 94    مشهد  »  تبریز    3 روز    هوایی       685,000 تومان

  • تورزمینی تهران - تبریز شهریور 94    تهران  »  تبریز    3 روز    زمینی       369,000 تومان

  • تورهوایی تهران - تبریز شهریور 94    تهران  »  تبریز    3 روز    هوایی       675,000 تومان

  • تور زمینی رشت - تبریز شهریور 94    رشت  »  تبریز    3 روز    زمینی       349,000 تومان